Chủ đầu tư có thể thuê thêm người tham gia quản lý dự án?

Trường hợp không đủ điều kiện; Chủ đầu tư có thể thuê thêm người tham gia quản lý dự án để đảm bảo điều kiện thực hiện công trình? BQLDA do chủ đầu tư thành lập phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định gì?

Cơ quan ông L.V (Quảng Trị) được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình dân dụng (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng).

Ông V hỏi, chủ đầu tư trực tiếp sử dụng bộ máy; và thuê 1 cá nhân có chuyên môn về xây dựng (kỹ sư xây dựng) để tự thực hiện quản lý dự án với các vị trí: Giám đốc Sở làm Giám đốc ban quản lý dự án; Trưởng Phòng Kế hoạch và Kế toán trưởng là thành viên; thuê kỹ sư xây dựng để phụ trách kỹ thuật thì có phù hợp không?

Nếu chủ đầu tư sử dụng bộ máy của mình để tự thực hiện quản lý dự án; thì CĐT quyết định thành lập ban quản lý dự án hay tổ giúp việc quản lý dự án?

Xem thêm: Bộ câu hỏi thi CCHN quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

chu-dau-tu-co-the-thue-them-nguoi-tham-gia-quan-ly-du-an-hosoxaydung.vn

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ; (sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP) về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức; cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Theo đó, trường hợp không đủ điều kiện; CĐT thuê cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia quản lý dự án là phù hợp. Ban quản lý dự án do CĐT thành lập phải đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Việc thành lập ban quản lý dự án được thể hiện thông qua quyết định thành lập ban quản lý dự án.

Giai đoạn hiện nay, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Báo Chính Phủ

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!