Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng thì cần chuẩn bị những tài liệu gì?

ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-hosoxaydung.vn

Điều 104, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:

1. Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01; Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu; hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập; hoặc giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

đ) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu; và bản sao chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất. (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam; hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam; để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu).

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

g) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

Xem thêm: Hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động XD cần có những tài liệu như quy định được trích dẫn ở trên.

Theo Lao Động

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

error: Content is protected !!